RODO

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych –ZOZ S.A. z siedzibą w Polkowicach ul. Kard. B. Kominka 7;
 2. inspektorem ochrony danych w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S..A. jest Pan Andrzej Wiśniewski iod@pcuz.eu, tel. 533 804 473;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z:
  • ustawą z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 1318 ze zm);
  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 poz.2069);
  • ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2018 poz. 617 ze zmianami);
  • ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.);
  • ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj.
     Dz. U. z 2017 r., poz. 1845 ze zm.)
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia świadczeń zdrowotnych;
 8. odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa;
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.