Polityka jakości

Najważniejszym wyzwaniem Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. jest utrzymanie wszystkich pacjentów przychodni w jak najlepszym zdrowiu.

Polityka Jakości określona dla PCUZ – ZOZ S.A. polega na realizacji wszystkich potrzeb zdrowotnych pacjentów z zapewnieniem dostępu do świadczeń dla całej rodziny w jej środowisku domowym, nauki i pracy, przy zapewnieniu zasad bezpieczeństwa i wszelkiej ochrony każdej jednostki.

Główne kierunki realizacji polityki jakości obejmują:

  • działania zmierzające do uzyskania pełnego zadowolenia pacjenta,
  • kreowanie pozytywnego wizerunku firmy zmierzającego do pozyskania i utrzymania naszych pacjentów,
  • rozwój indywidualnych ścieżek karier pracowników – doskonalenie i samodoskonalenie,
  • osiąganie konkurencyjnej pozycji firmy,
  • realizację zapisów strategii zrównoważonego rozwoju firmy, zdeterminowanego wpływem  otoczenia: społecznego, gospodarczego  i ochrony środowiska,
  • podjęcie niezbędnych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim danych osobowych pacjentów,
  • podnoszenie świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w zakresie problematyki bezpieczeństwa danych osobowych,
  • doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN  ISO 9001:2009, obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Kadra kierownicza deklaruje pełne zaangażowanie własne i podległego personelu we wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością oraz jego stałe doskonalenie dla stworzenia klientom coraz lepszych warunków leczenia. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do swoich stanowisk pracy oraz są zobowiązani do wykazywania inicjatywy.