Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku

poniedziałek, 05 czerwca 2023

Personel :
1) pedagog z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie tyflopedagogiki lub rehabilitacji
(rewalidacji) osób niewidomych i słabowidzących lub
2) pedagog z trzyletnim stażem pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku w przypadku udzielania
świadczeń dzieciom lub
3) pedagog z trzyletnim stażem w pracy z osobami z dysfunkcją wzroku, oraz
4) psycholog, lub
5) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej z trzyletnim stażem pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku, oraz
6) terapeuta widzenia lub instruktor orientacji przestrzennej lub inny terapeuta z udokumentowanym
odpowiednim doświadczeniem w zakresie metod usprawniania dzieci z zaburzonym rozwojem
psychomotorycznym lub metod wspierania rodziny z ukończonymi studiami pedagogicznymi
lub podyplomowymi pedagogicznymi – udziela świadczeń w wymiarze co najmniej 1 etatu przeliczeniowego

Oferty należy składać na adres: rekrutacja@pcuz.eu