Programy zdrowotne

BURMISTRZ POLKOWIC
ŁUKASZ PUŹNIECKI

zaprasza

MIESZKAŃCÓW GMINY POLKOWICE DO SKORZYSTANIA
Z PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH
PRZEZ POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH – ZOZ S.A.

I. Programy finansowane z budżetu Gminy Polkowice.
Adresatami programów są mieszkańcy Gminy Polkowice.

Profilaktyka cukrzycy i promocja zdrowia w cukrzycy
 • Program adresowany do:

osób chorych na cukrzycę, osób zagrożonych cukrzycą typu 2, oraz osób z tzw. zespołem przedcukrzycowym,

 • Zakres świadczeń:

porady edukatora w cukrzycy, badanie  hemoglobiny glikowanej, badanie insulinooporności, badanie krzywej cukrowej, badanie krzywej insulinowej, badanie poziomu glukozy + poziomu insuliny badanie poziomu cukru we krwi, konsultacje lekarskie diabetologiczne dla mieszkańców wsi, którzy wezmą udział w badaniach skryningowych
• Miejsce realizacji: Przychodnia ul. Kardynała Bolesława Kominka 7 Polkowice – punkt konsultacyjny (edukacja w cukrzycy) – gab. nr 118 wtorki w godz. 8:00 – 11:00 oraz  w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15:00-18:00,  tel. 76/746-08-34 oraz punkt pielęgniarski (badanie glikemii przygodnej, badanie poziomu cukru we krwi)  gab. nr 114  od poniedziałku do  piątku w godz. 7:00-13:00 tel. 76/746-08-35

 • Rejestracja: Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice:

 gab. 118 tel.76/746 – 08- 34 (w godzinach pracy punktu)

Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu
 • Program adresowany do:
 1. mieszkańców gminy Polkowice, którzy ukończyli 30 r. ż. lub młodszych ze wskazań lekarskich
 2. pacjentów wymagających stałego nadzoru kardiologicznego
 3. pacjentów po udarze mózgu
 • Zakres świadczeń:

 dla pacjentów w punkcie profilaktyki i monitorowania chorób układu krążenia: porady lekarza kardiologa, pielęgniarki, dietetyczki, badanie ryzyka zagrożenia CHUK, ustalanie BMI, badania diagnostyczne: (cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, trójglicerydy, kreatynina, eGFR, elektrolity: K, Na, morfologia, transaminazy: GOT, GPT),  badanie poziomu homocysteiny, badanie Total Body

– kontrola leczenia chorób układu krążenia w tym: lekarskie konsultacje kardiologiczne, USG serca ( na zlecenie lekarza kardiologa), EKG wysiłkowe ( na zlecenie lekarza kardiologa), EKG spoczynkowe z opisem, 24 godzinna rejestracja EKG metodą Holtera ( na zlecenie lekarza kardiologa), 24 godzinna rejestracja RR metodą Holtera ( na zlecenie lekarza kardiologa), badania dodatkowe w razie potrzeby – na zlecenie lekarza (rtg klatki piersiowej, kręgosłupa szyjnego, spirometria, usg tarczycy, przepływy naczyniowe)

– dla pacjentów po udarze mózgu: zabiegi fizjoterapeutyczne,  kinezyterapeutyczne, terapia logopedyczna, psychologiczna

• Miejsce realizacji: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice:

– punkt profilaktyki i monitorowania chorób układu krążenia – gab. 128, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – godz. 8:30 – 10:30; gabinet lekarski

– konsultacje kardiologiczne – gab. 127 w każdą środę w godz. 14:00 – 18:00

– gabinet dietetyka – w I i III środę miesiąca, w godzinach 8:00 – 10:00 gab. 121 i w każdą II i IV środę w godzinach 16:00 – 18:00 gab. 118

– terapia pacjentów po udarze mózgu – terapia indywidualnie umawiana w gab. G3, tel. 76/746 04 13

"MALUCH” – edukacja przedporodowa w szkole rodzenia, wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

1. Szkoła Rodzenia:

• Program adresowany:

  do kobiet ciężarnych i ich partnerów
– dostęp do punktu laktacyjnego będą miały wszystkie kobiety ciężarne i matki karmiące, mieszkanki gminy Polkowice

• Zakres świadczeń:

– zajęcia z położną, psychologiem, rehabilitantem, lekarzem neonatologiem
prowadzenie punktu laktacyjnego: technika karmienia piersią, mechanizm ssania i reakcje odruchowe, zachowania dziecka przy piersi, problemy z pokarmem, problemy dotyczące brodawek, problemy dotyczące gruczołu piersiowego, odciąganie mleka kobiecego podczas laktacji, problemy z ilością pokarmu, przechowywanie odciągniętego mleka, inne

• Miejsce realizacji: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice:

  sala gimnastyczna w dziale rehabilitacji oraz sala wykładowa nr 43, zajęcia wtorki i środy w godz. 18:00- 19:30
– punkt laktacyjny w czwartki w godz. 17:00 – 18:30 gab. nr 16

• Rejestracja:

– Rejestracja do „Szkoły Rodzenia” odbywać się będzie w każdej formie tj. osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie – Przychodnia Lekarska w Polkowicach ul. K.B. Kominka 7, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza gabinet nr 131, tel. 76 – 746 – 08- 37, w dni robocze
– Rejestracja do punktu laktacyjnego nie jest wymagana, telefon informacyjny do położnych prowadzących Punkt Laktacyjny 076 746-08-70 – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 9:30

Wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

2. Badania przesiewowe w kierunku  zaburzeń koordynacji nerwowej ,,MALUCH” – od 0 do 1 roku życia:

• Program adresowany:

do dzieci zdrowych od 0 do 1 roku życia

•  Zakres świadczeń:

badania przesiewowe w kierunku zaburzeń koordynacji nerwowej (zajęcia rehabilitacyjne/ ogólno – kondycyjne, konsultacje rehabilitacyjne, instruktaż,  badania lekarskie)

• Rejestracja:  

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice  – dział rehabilitacji  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00 tel. 76/746-08-62 lub 76/746-08-45

•  Miejsce realizacji: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice, dział rehabilitacji – G 13, G14, G15

3. Terapia grupowa i indywidualna dla dzieci ,,Świetlica Terapeutyczna” dla dzieci z zaburzeniami rozwojowym typu: autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, zaburzenia SI:

Program adresowany:

do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, typu: zespół Downa, autyzm, zespół Aspergera, zaburzenia SI

• Zakres świadczeń:

zajęcia grupowe z udziałem psychologa i   terapeuty zajęciowego, zajęcia indywidualne logopedyczne i psychologiczne

• Rejestracja: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice

gab.nr 39 w dni robocze w godz. 8:00-14:00 tel. 76/746-08-60 

  Miejsce realizacji: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice:

zajęcia grupowe gab. nr G 27 – grupa młodsza- środy w godz. 10:00-11:30, grupa starsza – wtorki w godz. 15:00 – 16:30

4. Dzieci z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej i mózgowym porażeniem dziecięcym

• Program adresowany do:

dzieci z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej i mózgowym porażeniem dziecięcym

• Zakres świadczeń:

rehabilitacja ruchowa indywidualna

• Rejestracja: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice:

dział rehabilitacji, w dni robocze w godz. 8:00-14:00 tel. 076/746-08-62                                                                                                                           
• Miejsce realizacji: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice:

dział rehabilitacji gab. G13, G14, G15, G16 w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z uczestnikami

5. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej:

Program adresowany do:

dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

• Zakres świadczeń:

konsultacje psychologiczne, terapia z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej,

• Rejestracja: 

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice, Ośrodek Pomocy Psychologicznej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 tel. 76/746 08 60,

• Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice konsultacje psychologiczne: Ośrodek Pomocy Psychologicznej – środy w godz. 9:00 – 11:00;  terapia SI: gab. 42, w dniach i godz. ustalonych z rodzicami dzieci

MONITOROWANIE ZDROWIA W OCHRONIE EKOLOGICZNEJ DZIECKA W ŚRODOWISKU DOMOWYM, SZKOLNYM ORAZ W TRAKCIE POBYTU UCZNIÓW KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GMINY POLKOWICE NA ZIELONYCH SZKOŁACH

• Program adresowany:

do uczniów klas III i IV szkół podstawowych oraz dzieci  z grupy ryzyka (podwyższony poziom metali ciężkich we krwi)

• Zakres świadczeń:

– badanie poziomu ołowiu we krwi i innych metali  ciężkich, konsultacje lekarskie, edukacja ekologiczna,
–  przygotowanie dzieci do wyjazdu na zielone szkoły, opieka medyczna na zielonych szkołach

• Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice Poradnia ekologiczna gab. nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. 11:30-13:30 tel.76/746-08-50

PROFILAKTYKA ZDROWIA SPORTOWCÓW AMATORÓW DO 21 ROKU ŻYCIA
• Program adresowany do:

dzieci i młodzieży (do ukończenia 21 roku  życia) ubiegających się lub posiadających licencję na amatorskie uprawianie sportu oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 roku życia.

• Zakres świadczeń:

badania wstępne, okresowe i kontrolne

• Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice Poradnia medycyny sportowej gab. nr 24 od  poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 tel.76/746-08-61.

• Rejestracja:

poprzez kierowników, trenerów lub osobiście w Przychodni ul.K.B. Kominka 7 Polkowice gab. 24 tel. 76/746-08-61

PROMOCJA ZDROWIA HIGIENY JAMY USTNEJ ORAZ ZAPOBIEGANIE PRÓCHNICY POPRZEZ LECZENIE STOMATOLOGICZNE ZACHOWAWCZE

Program adresowany do:

dzieci od 3 r. ż. oraz dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny w placówkach nauczania i wychowania w Polkowicach oraz poza gminą

• Zakres świadczeń:

profilaktyka,  leczenie stomatologiczne, lakierowanie, lakowanie

• Miejsce realizacji:

placówki szkolne, przedszkolne  na terenie miasta Polkowice (zgodnie harmonogramem). Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice gab. higieny jamy ustnej nr 126 – czynny wtorki 13:30 – 17:00 oraz w piątki naprzemiennie w godz. 8:00 – 13:30 lub 13:30 – 19:30  tel. 76/746-08-32/33. Przychodnia gab. stomatologiczny nr 127 soboty w godz. 8:00 – 13:00 dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny poza Polkowicami.

SENIOR - poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych - mieszkańców gminy Polkowice, poprzez rozszerzenie zakresu długoterminowej opieki domowej i ambulatoryjnej oraz interwencji kryzysowej”

1. Ambulatoryjna opieka nad Seniorami, w tym ambulatoryjna długoterminowa opieka nad Seniorami:

• Zadanie adresowane do:

mieszkańców gminy Polkowice po 60 r. ż. ze szczególnym uwzględnieniem osób z objawami chorób otępiennych oraz z problemami wynikającymi z trudności dnia codziennego

• Zakres świadczeń:

 • Prowadzenie gabinetu gerontologicznego (konsultacje gerontologa w tym poradnictwo dla rodzin i opiekunów osób starszych i niesamodzielnych),
 • Konsultacja lekarska internistyczna i psychiatryczna pacjentów opieki długoterminowej w przychodni,
 • Konsultacja pielęgniarska pacjentów opieki długoterminowej w przychodni,
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • Psychoedukacja (treningi autogenne, wykłady),
 • Diagnostyka psychologiczna (testy poznawcze, w ramach których będą wykonywane badania psychotechniczne, próby neuropsychologiczne),
 • Terapia neuropsychologiczna,
 • ,,Klub Seniora”–terapia zajęciowa (arteterapia, muzykoterapia, działalność    kulturalno-oświatowa, zajęcia ceramiczne, zajęcia twórcze – manualne),
 • Badania psychotechniczne kierowców (w tym rowerzystów) po 60 r. ż. w celu poprawy bezpieczeństwa kierowców i innych użytkowników ruchu,
 • Terapia ruchowa grupowa i indywidualna,
 • Edukacja i poradnictwo zdrowotne,

2. Wypożyczanie sprzętu medycznego

• Rejestracja: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice

– codziennie, w dni robocze w poradni gerontologicznej gab. nr 114 tel. 76/7460815

• Miejsce świadczenia:

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice gabinet 114 tel. 76/746-08-15

Opieka długoterminowa w domu pacjenta:

• Program adresowany do:

osób przewlekle  chorych oraz ich rodzin

• Zakres świadczeń:

 • Świadczenia pielęgniarskie,
 • Świadczenia lekarskie,
 • Świadczenia rehabilitacyjne,
 • Świadczenia psychologiczne i gerontologiczne,
 • Zapobieganie powikłaniom,
 • Rehabilitacja zgodnie ze zleceniem lekarza lub mgr fizjoterapii,
 • Zapewnienie i kierowanie na specjalistyczne konsultacje medyczne,
 • Wlewy kroplówkowe zgodnie ze zleceniem lekarskim,
 • Zapewnienie zleconych badań,
 • Zapewnienie zleconego transportu,
 • Zaspokajanie potrzeb psychicznych pacjenta  chorego i jego rodziny,
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • Bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu rehabilitacyjnego
  i aparatury medycznej,

3. Edukacja i poradnictwo zdrowotne

• Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice codziennie, w dni robocze gab. nr 5  tel.76/ 746 08 \66 (7:30- 10:30), tel. komórkowe (całodobowo numery do wiadomości pacjentów i rodzin)

• Rejestracja:

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice codziennie, w dni robocze gab. nr 5  tel.76/ 746 08 \66 ,  w godz. 7:30- 10:30

4. Gabinet interwencji kryzysowej (niezależnie od wieku i płci)

• Program adresowany do:

pacjentów z  ostrymi  przejściowymi stanami chorobowymi wymagającymi pomocy medycznej

• Zakres świadczeń:

 • Świadczenia pielęgniarskie,
 • Świadczenia lekarskie,
 • Świadczenia rehabilitacyjne,
 • Wlewy kroplowe zgodnie ze zleceniem lekarskim,

5. Iniekcje, opatrunki 

• Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice codziennie, w dni robocze,  dział rehabilitacji oraz  w domu chorego dni i godziny realizacji świadczeń  ustalane indywidualnie z pacjentem lub rodziną chorego. Punkt kroplówkowy czynny całą dobę gab. nr 3

• Rejestracja:

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice codziennie, w dni robocze dział rehabilitacji   tel.76/ 746 08 45 (800-1800), punkt kroplówkowy czynny całą dobę gab. nr 3, tel. 76/7460865

REHABILITACJA PACJENTÓW ZE SCHORZENIAMI NARZĄDÓW RUCHU - MIESZKAŃCÓW GMINY POLKOWICE
• Program adresowany do:

osób ze schorzeniami narządu ruchu (ze zleceniem lekarskim lub mgr fizjoterapii)

• Zakres świadczeń:                                                                                                        

zabiegi rehabilitacyjne(masaż manualny i limfatyczny, hydroterapia, magnetronik, laseroterapia, aquavibron, światłolecznictwo, ultradźwięki, krioterapia, jonoforeza, galwanizacja, elektrostymulacja, diadynamik, interdyn, TENS, intervac)

• Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. Kard. B. Kominka 7 Polkowice dział rehabilitacji – w dni robocze tel. 76/746-08-45 w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z uczestnikami programu

• Rejestracja:

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice gab. nr G23  tel. 76/746-08-45

• Zasady realizacji świadczeń:

dopłata pacjenta – 30 zł. do 1 cyklu zabiegów, 50 zł. do 2 cyklów zabiegów, 70 zł. do 3 cyklów zabiegów; CYKL TO 10 ZABIEGÓW JEDNEGO RODZAJU ZLECONYCH PRZEZ LEKARZA LUB MGR FIZJOTERAPII

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POLKOWICE OD 60 ROKU ŻYCIA

• Program adresowany do:

Osób, które ukończyły 60 rok życia

• Zakres świadczeń:

– szczepienia przeciw grypie, badania lekarskie,
– edukacja zdrowotna

• Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice punkt szczepień  od poniedziałku do  piątku w godz. 8:00-17:00  tel. 76/746-08-55

OPIEKA PALIATYWNO–HOSPICYJNA NAD PACJENTEM PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORYM REALIZOWANA W ŚRODOWISKU DOMOWYM I W PRZYCHODNI

• Program adresowany do:

 • Pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych
 • AMAZONKI – w różnym stanie zdrowia.
 • Pacjentów, którym niezbędne będzie podanie leków we wlewach kroplówkowych na zlecenie lekarza
 • Rodzin pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych – w razie potrzeby


• Zakres świadczeń:

Opieka nad pacjentem w domu: świadczenia lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne, rehabilitacyjne, socjalne, usługi duchowne – dostępność całodobowa w opiece paliatywnej domowej przez 7 dni w tygodniu (także w soboty, niedziele i święta):

 • leczenie bólu,
 • leczenie innych objawów somatycznych,
 • świadczenia pielęgniarskie,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • rehabilitacja zgodnie ze zleceniem lekarza,
 • zapewnienie i kierowanie na specjalistyczne konsultacje medyczne,
 • zapewnienie zleconych badań,
 • zapewnienie zleconego transportu,
 • zaspokajanie potrzeb psychicznych pacjenta nieuleczalnie chorego i jego rodziny,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • zaspokajanie potrzeb duchowych,
 • bezpłatne wypożyczanie sprzętu do pielęgnacji chorego oraz sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej,
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne,
 • opieka nad osieroconymi.

Amazonki – rehabilitacja ruchowa:

 • wykonywanie gimnastyki oddechowej,
 • masaż limfatyczny,
 • ćwiczenia bierne, czynne z rehabilitantem,
 • kinezyterapia grupowa,
 • w razie potrzeby ułatwiony dostęp do psychologa i onkologa.

Gabinet (punkt)  kroplówkowy w Przychodni – gabinet czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a w nim podłączanie wlewów dożylnych.

• Miejsce realizacji:

– Opieka nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym – pozostającym pod opieką długoterminową i paliatywno – hospicyjną: 7 dni w tygodniu, w razie potrzeby całodobowo;
– Miejsce realizacji; w domu chorego i w przychodni – Polkowice ul. K.B. Kominka 7, gabinet  nr 34 , od poniedziałku do piątku w godz..8:00 – 10:00
– Opieka nad osieroconymi, opieka będzie realizowana w przychodni w gab. 34 – 35 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00
– Opieka nad pacjentkami po mastektomii – AMAZONKI:  masaż limfatyczny, terapia psychologiczna – w dni i godziny wyznaczone  indywidualnie dla każdej pacjentki. Kinezyterapia grupowa 2 x w tygodniu w poniedziałki i wtorki w godz. 17:30-19:00;     

Miejsce realizacji: w przychodni dział rehabilitacji – kinezyterapia grupowa, gab. nr 40 – terapia psychologiczna, dział rehabilitacji masaż limfatyczny. Świadczenia realizowane w domu pacjenta.
– Gabinet (punkt) kroplówkowy w przychodni Polkowice ul. K.B. Kominka 7 gab. Nr 3: całodobowo 7 dni w tygodniu.

• Rejestracja:

– Rejestracja chorych odbywać się będzie w każdej formie, w tym osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie:
– Opieka nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym – pozostającym pod opieką paliatywno – hospicyjną: codziennie, w dni robocze gab. nr 34-35  tel. 746-08-56 (1000-1400), tel. Komórkowe (całodobowo numery do wiadomości pacjentów i rodzin)
– Opieka nad pacjentkami po mastektomii – AMAZONKI:  masaż, kinezyterapia – w dni robocze dział rehabilitacji   tel.   76/746-08-45; terapia psychologiczna – gab. nr 39, tel. 76/746 08 60
– Punkt kroplówkowy: gab. nr 3, tel. 746-08-65 (całodobowo)

CHRONIĘ ŻYCIE PRZED RAKIEM
 • Program adresowany do:

w zakresie edukacji dotyczącej samobadania piersi – uczennice i nauczycielki Zespołu Szkół  w Polkowicach,

w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów piersi – (nauka samobadania piersi, edukacja) – kobiety, które wezmą udział w Polkowickich Dniach „Chronię życie przed rakiem”

w zakresie wczesnego wykrywania piersi (mammografia, USG piersi) – po dokonaniu kwalifikacji przez lekarza – kobiety w wieku od 40 r. ż. oraz – w przypadku wskazań medycznych – młodsze,

• Zakres świadczeń:   

– organizacja ,,Polkowickich Dni „Chronię życie przed rakiem”
–  badania cytologiczne
– mammografia
– USG piersi (skierowanie od lek. ginekologa lub onkologa)
– wykład otwarty dotyczący wczesnego wykrywania chorób nowotworowych na Uniwersytecie III Wieku
– konsultacje i nauka samobadania piersi

• Miejsce realizacji:

– Gabinet cytologiczny przy por. K nr 131 tel. 076/746-08-37
– Pracownia mammografii ( w placówkach z którymi PCUZ – ZOZ S.A. ma podpisaną umowę)- mammografia wykonywana na skierowanie lekarza
– USG piersi (pracownia USG gab. nr 124 tel. 76/746 08 26
– Por. K gab. 131 tel. 76/746 08 37

• Rejestracja: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice

Poradnia K gab. nr 131 w godz. 7:00 – 17:00 w dni robocze tel. 76/746-08-37
– Gabinet cytologiczny nr 131 w godz. 7:00 – 17:00 w dni robocze tel. 76/746-08-37
– Pracownia USG rejestracja centralna tel. 76/746-08-86

SZCZEPIENIA PRZECIW ROTAWIRUSOM DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH GMINĘ POLKOWICE
• Program adresowany do:

Dzieci urodzonych w 2020 roku od 6 do 24 tygodnia życia

• Zakres świadczeń:

– szczepienia przeciw rotawirusom, badania lekarskie,
– edukacja zdrowotna

• Miejsce realizacji:

Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice punkt szczepień  od poniedziałku do  piątku w godz. 8:00-17:00  tel. 76/746-08-55

II. ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY POLKOWICE

OPIEKA MEDYCZNA W ZAKRESIE AMBULATORYJNYCH USŁUG CHIRURGICZNYCH CAŁODOBOWO W SOBOTY, W DNI WOLNE OD PRACY ORAZ W DNI POWSZEDNIE W PORZE NOCNEJ

• Zadanie adresowane do mieszkańców powiatu polkowickiego

Zakres świadczeń: chirurgiczne usługi lekarskie, pielęgniarskie, RTG,

Miejsce świadczeń: Przychodnia ul. K. B. Kominka 7 Polkowice:

Poradnia chirurgiczna gab. nr 22 od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-7:00 w soboty i dni świąteczne całodobowo tel. 76/746-08-46
– Pracownia RTG (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-7:00 w soboty i dni świąteczne całodobowo tel.76/746-08-57

ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM GMINY POLKOWICE OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM PRZY PCUZ – ZOZ S.A.
Celem udzielania świadczeń jest zapewnienie opiekunom osób niesamodzielnych możliwości skorzystania z opieki wytchnieniowej.

Dostęp do opieki wytchnieniowej mają opiekunowie osób niesamodzielnych oraz ich podopieczni.

Z opieki wytchnieniowej można skorzystać pod warunkiem spełnienia łącznie 3 kryteriów:

 • sprawowania przez opiekuna lub wspólnie z najbliższymi członkami codziennej opieki nad podopiecznym w miejscu zamieszkania,
 • zamieszkiwanie na terenie gminy Polkowice zarówno opiekuna jak i jego podopiecznego,
 • spełnienie przez podopiecznego wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie kierowania do ZOL a w szczególności otrzymania w skali Barthel nie więcej niż 40 pkt.

kierownik: lek. Dagmara Janczak-Sondej
Miejsce realizacji:  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy PCUZ-ZOZ S.A., ul. Kard.B. Kominka 7, II Piętro tel. 76 745 04 19.

Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy Polkowice.

OPIEKA PIELĘGNIARSKA W SZKOŁACH
Zadanie z zakresu ochrony zdrowia polegające na zapewnieniu w wymiarze ponadstandardowym opieki pielęgniarskiej w zakresie higieny szkolnej dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice w roku kalendarzowym 2020
 Cel zadania: objęcie uczniów i przedszkolaków uczęszczających do szkół: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP Integracyjna w Jędrzychowie świadczeniami pielęgniarskimi w zakresie higieny szkolnej w wymiarze ponadstandardowym.
Zadanie finansowane z budżetu gminy Polkowice.
PROWADZENIE USŁUG PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I OSÓB Z GRUP RYZYKA ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POLKOWICE – zadanie finansowane z budżetu gminy Polkowice z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Program adresowany do:

Mieszkańcy  gminy Polkowice, w tym:
– osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu, w tym dzieci i młodzież
– dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych
– osoby z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami nerwicowymi
– ofiary przemocy i sprawcy przemocy
– osoby z syndromem DDA
– uczestnicy szkół nauki jazdy
– osoby bezdomne
– pracownicy lecznictwa odwykowego

Miejsce i terminy świadczeń:

Punkt konsultacji indywidualnych (psychoterapeutycznych) – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 –  18:00 w terminach ustalonych indywidualnie z pacjentami.

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. K.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice, tel. 76 746 08 63

Zajęcia grupowe – psychoterapeutyczne

Terminy realizacji świadczeń: czwartek – grupa zaawansowana dla osób uzależnionych od alkoholu, z rozpoznaniem podwójnej diagnozy oraz uzależnienia krzyżowego- terapia   pogłębiona   16:00 – 18:00

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. K.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice, tel. 76 746 08 63

Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Terminy realizacji: czwartek 13:00 – 17:00

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. K.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice, tel. 76 746 08 63

Orzeczenia biegłych sądowych

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. K.B. Kominka 7,  59-  101 Polkowice.

Poradnia uzależnień

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. K.B. Kominka 7,  59 –   101 Polkowice, tel. tel. 76 746 08 63

Zajęcia edukacyjne w szkołach nauki jazdy – w terminach ustalonych indywidualnie z właścicielami szkół nauki jazdy

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Psychologicznej, ul. K.B. Kominka 7,  59-  101 Polkowice, szkoły nauki jazdy.

Prowadzenie dyżurów interwencyjno-wspierających dla osób bezdomnych

Terminy realizacji świadczeń: poniedziałek 10:00 – 14:00, wtorek 10:00 – 14:00, środa 10:00 – 14:00, czwartek 9:00 – 12:00, piątek 9:00 – 14:00.

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa 2, Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna dłoń” i inne miejsca w zależności od prowadzonych działań na rzecz osób bezdomnych.

 Telefon zaufania 76 746 08 60: czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

Poradnictwo i interwencje prawne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin

Terminy realizacji świadczeń: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek  

Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach, ul. Lipowa 2, Polkowice

Profilaktyka następstw nadużywania alkoholu przez kobiety w ciąży

Miejsce realizacji: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A., ul. K.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice.