Data aktualizacji: 01.09.2020 r.

Protokół z wyboru

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. ogłasza nabór na stanowisko w Dziale Księgowości – KSIĘGOWA

Informacje ogólne:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu na 1 etat
 2. Data opublikowania ogłoszenia – 14.08.2020 r.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 28.08.2020 r.
 4. Miejsce składania ofert: 59-101 Polkowice, ul. Kard. B. Kominka 7

Wymagania ogólne:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne: rachunkowość, finanse
 2. Co najmniej 2-lata stażu pracy w podmiocie leczniczym
 3. Znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości i finansów
 4. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych i programów księgowych

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz dekretowanie
 2. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej
 3. Sporządzanie przelewów bankowych
 4. Rozliczanie delegacji służbowych
 5. Uzgadnianie sald rachunków z wierzycielami i dłużnikami
 6. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych GUS oraz na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Księgowa w PCUZ-ZOZ S.A. w Polkowicach”

Uwaga: Aplikacje, które wpłyną do PCUZ-ZOZ S.A. po dniu 28.08.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Data zamieszczenia: 14 sierpnia 2020 r.