Baza wiedzy

Informacje dla pacjenta
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych –ZOZ S.A. z siedzibą w Polkowicach ul. Kard. B. Kominka 7;
2. inspektorem ochrony danych w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S..A. jest Pan Andrzej Wiśniewski iod@pcuz.eu, tel. 533 804 473;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z:

 • ustawą z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 1318 ze zm);
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 poz.2069);
 • ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2018 poz. 617 ze zmianami);
 • ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.);
 • ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj.
    Dz. U. z 2017 r., poz. 1845 ze zm.)

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia świadczeń zdrowotnych;
8. odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa;
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

DOWODY UBEZPIECZENIA
UBEZPIECZONY
– w przypadku pracowników: aktualny druk RMUA lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę  zawierające dane umożliwiające identyfikację płatnika, ubezpieczonego, informację o opłaconej składce na ubezpieczenie zdrowotne, okres za jaki składka została opłacona, kod oddziału NFZ oraz pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia  bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (ważna 30 dni); 
– w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne; 
– w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: aktualne zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne; 
– w przypadku emerytów: legitymacja emeryta; 
– w przypadku rencistów: legitymacja rencisty; 
– w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne (ważne 30 dni); 
– w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy społecznej: zaświadczenie z MOPS-u oraz potwierdzenie ostatniej wypłaty zasiłku; 
– w przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne: decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzenie wypłaty ostatniego świadczenia; 
– w przypadku osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem: aktualny dowód wpłaty składki zdrowotnej
CZŁONEK RODZINY (np. uczeń, student, niepracujący małżonek): 
– dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej) oraz 
– dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA) lub zaświadczenie od płatnika o zgłoszeniu członka rodziny (musi zawierać datę zgłoszenia), 
– w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja szkolna, studencka) lub niepełnosprawność  w stopniu znacznym.     
– ukończyły szkołę średnią : świadectwo ukończenia szkoły średniej,
– ukończyły szkołę średnią i przystąpiły do egzaminu maturalnego: świadectwo maturalne,

Dokumenty (oryginały) powinny być opieczętowane i podpisane, a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ LABORATORYJNYCH - INSTRUKCJA POBRANIA MOCZU DO BADANIA OGÓLNEGO
 1. Do badania należy przeznaczyć próbkę moczu oddanego rano, po nocnym spoczynku; nie należy pobierać moczu po znacznym i długotrwałym wysiłku fizycznym, w czasie krwawienia miesięcznego u kobiet oraz zaleca się powstrzymywanie od stosunków płciowych co najmniej 1 dobę.
 2. Przed oddaniem moczu do badania należy umyć zewnętrzne narządy moczowo-płciowe.
 3. Pierwszą porcję moczu należy oddać w toalecie, dopiero następną zebrać do naczynia (tzw. środkowy strumień).
 4. Mocz należy pobrać do czystego, specjalnie do tego celu przeznaczonego, najlepiej jałowego, naczynia (niedopuszczalne jest pobieranie moczu do pojemników po syropach, w słoikach, butelkach itp.).
 5. Próbkę moczu należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.
PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ LABORATORYJNYCH - UWAGI DOTYCZĄCE POBRANIA PRÓBEK KAŁU NA OBECNOŚĆ KRWI UTAJONEJ
 1. Próbki kału nie powinny być pobierane podczas miesiączki i w czasie 3 dni od jej zakończenia. Nie należy pobierać próbek od pacjentów z krwawiącymi hemoroidami lub u których występuje krew w moczu.
 2. Alkohol, aspiryna i inne środki medyczne przyjmowane w nadmiarze mogą wywołać podrażnienia przewodu pokarmowego, co w rezultacie wpływa na wynik testu. Należy zaprzestać przyjmowania tych substancji co najmniej 48 h przed pobraniem próbki.
 3. Nie jest wymagane stosowanie specjalnej diety.
REJESTRACJA DO LABORATORIUM Z WYPRZEDZENIEM

      Rejestracja do laboratorium odbywa się z wyprzedzeniem na konkretny dzień i godzinę.
      Pobieranie materiału  wysyłanego poza obręb Polkowic od 6:30 do 9:00.
      Pobieranie materiału do badań wykonywanych w PCUZ-ZOZ S.A od 6:30 do 11:00.
      Rejestracja telefoniczna z wyprzedzeniem tel.: 076-746-08-39 od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:00
      Rejestracja z wyprzedzeniem w laboratorium od 6:30 do 16:45

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG JAMY BRZUSZNEJ
Dzień przed padaniem dieta lekkostrawna, nie wolno spożywać pokarmów smażonych, wzdymających, ciężkostrawnych oraz pić napojów gazowanych.

Zaleca się stosowanie Espumisanu lub Ulgixu w ilości 3×2 caps. (przy znacznej otyłości Espumisan można spożyć w ilości 3×4 caps.).

W dniu badania na czczo. Rano kolejna dawka Espumisanu lub Ulgixu.

Na badanie zaleca się zgłoszenie z pełnym pęcherzem. Jeśli badanie jest w godzinach późniejszych niż poranne do toalety można pójść 2 godziny przed badaniem i napić się od razu wody przegotowanej lub mineralnej niegazowanej w ilości 1/2 l.

Nie pić przed wejściem na badanie.

DOPPLER TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH - PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Dzień przed badaniem dieta lekkostrawna (przy znacznej otyłości należy spożyć Espumisan w ilości 3×4 caps.)

6 godzin przed badaniem nie należy spożywać żadnych pokarmów. Można pić napoje niegazowane.