Gmina Polkowice zapewnia pomoc terapeutyczną i prawną osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz osobom z problemami, które wynikają z konfliktów i przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane przez samorząd będzie kontynuowane i realizowane w 2019 roku przez Ośrodek Pomocy Psychologicznej, działający przy Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Z programu mogą skorzystać osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu – również dzieci i młodzież. Specjaliści z PCUZ pomagają także dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, osobom z problemami emocjonalnymi czy ofiarom i sprawcom przemocy. Na pomoc mogą liczyć także polkowiczanie z syndromem DDA, osoby bezdomne czy pracownicy lecznictwa odwykowego.

– Celem naszej pomocy jest przede wszystkim motywowanie osób uzależnionych od alkoholu, nikotyny, hazardu czy Internetu do zmiany sytuacji, w której się znajdują. Udzielamy wsparcia poprzez terapię indywidualną, terapię grupową, a także terapię rodzinną i małżeńską. Naszych pacjentów kierujemy również do odpowiednich placówek, w zależności od zaburzenia psychicznego. Prowadzimy przemyślaną psychoedukację, postępowania mediacyjne czy treningi zachowań konstruktywnych dla utrzymania trzeźwości. W PCUZ orgaznizowane są także dyżury interwencyjno-wspierające oraz spotkania abstynenckie – mówi Zdzisław Ząbek, kierownik Ośrodka Pomocy Psychologicznej w PCUZ.

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS w Polkowicach i innymi organizacjami pozarządowymi. Mieszkańcy gminy Polkowice mogą korzystać w ramach programu również z poradnictwa prawnego. Na miejscu prowadzone są diagnozowanie i orzecznictwo psychologiczne oraz przygotowywane opinie biegłych, których celem jest uzyskanie oceny problemu związanego z funkcjonowaniem danej rodziny.

Zadanie „Prowadzenie usług profilaktyczno-edukacyjno-terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i osób z grupy ryzyka zamieszkałych na terenie gminy Polkowice” finansowana jest z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych skorzystaniem z programu:

Ośrodek Pomocy Psychologicznej w PCUZ – ZOZ S.A.

poniedziałek – piątek, 7:30 – 18:00

tel. 76 746 08 60, 76 746 08 63