Baza wiedzy

Informacje dla pacjenta
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych –ZOZ S.A. z siedzibą w Polkowicach ul. Kard. B. Kominka 7;
2. inspektorem ochrony danych w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S..A. jest Pan Andrzej Wiśniewski iod@pcuz.eu, tel. 533 804 473;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z:

 • ustawą z dnia 6 listopada 2008 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 1318 ze zm);
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 poz.2069);
 • ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2018 poz. 617 ze zmianami);
 • ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.);
 • ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj.
    Dz. U. z 2017 r., poz. 1845 ze zm.)

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia świadczeń zdrowotnych;
8. odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa;
9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

DOWODY UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZONY
– w przypadku pracowników: aktualny druk RMUA lub zaświadczenie wydane przez pracodawcę  zawierające dane umożliwiające identyfikację płatnika, ubezpieczonego, informację o opłaconej składce na ubezpieczenie zdrowotne, okres za jaki składka została opłacona, kod oddziału NFZ oraz pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia  bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (ważna 30 dni); 
– w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne; 
– w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: aktualne zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne; 
– w przypadku emerytów: legitymacja emeryta; 
– w przypadku rencistów: legitymacja rencisty; 
– w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne (ważne 30 dni); 
– w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy społecznej: zaświadczenie z MOPS-u oraz potwierdzenie ostatniej wypłaty zasiłku; 
– w przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne: decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzenie wypłaty ostatniego świadczenia; 
– w przypadku osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem: aktualny dowód wpłaty składki zdrowotnej
CZŁONEK RODZINY (np. uczeń, student, niepracujący małżonek): 
– dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej) oraz 
– dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA) lub zaświadczenie od płatnika o zgłoszeniu członka rodziny (musi zawierać datę zgłoszenia), 
– w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja szkolna, studencka) lub niepełnosprawność  w stopniu znacznym.     
– ukończyły szkołę średnią : świadectwo ukończenia szkoły średniej,
– ukończyły szkołę średnią i przystąpiły do egzaminu maturalnego: świadectwo maturalne,

Dokumenty (oryginały) powinny być opieczętowane i podpisane, a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ LABORATORYJNYCH - INSTRUKCJA POBRANIA MOCZU DO BADANIA OGÓLNEGO
 1. Do badania należy przeznaczyć próbkę moczu oddanego rano, po nocnym spoczynku; nie należy pobierać moczu po znacznym i długotrwałym wysiłku fizycznym, w czasie krwawienia miesięcznego u kobiet oraz zaleca się powstrzymywanie od stosunków płciowych co najmniej 1 dobę.
 2. Przed oddaniem moczu do badania należy umyć zewnętrzne narządy moczowo-płciowe.
 3. Pierwszą porcję moczu należy oddać w toalecie, dopiero następną zebrać do naczynia (tzw. środkowy strumień).
 4. Mocz należy pobrać do czystego, specjalnie do tego celu przeznaczonego, najlepiej jałowego, naczynia (niedopuszczalne jest pobieranie moczu do pojemników po syropach, w słoikach, butelkach itp.).
 5. Próbkę moczu należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.
PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ LABORATORYJNYCH - UWAGI DOTYCZĄCE POBRANIA PRÓBEK KAŁU NA OBECNOŚĆ KRWI UTAJONEJ
 1. Próbki kału nie powinny być pobierane podczas miesiączki i w czasie 3 dni od jej zakończenia. Nie należy pobierać próbek od pacjentów z krwawiącymi hemoroidami lub u których występuje krew w moczu.
 2. Alkohol, aspiryna i inne środki medyczne przyjmowane w nadmiarze mogą wywołać podrażnienia przewodu pokarmowego, co w rezultacie wpływa na wynik testu. Należy zaprzestać przyjmowania tych substancji co najmniej 48 h przed pobraniem próbki.
 3. Nie jest wymagane stosowanie specjalnej diety.
REJESTRACJA DO LABORATORIUM Z WYPRZEDZENIEM

Do laboratorium na badania diagnostyczne można zarejestrować się w godz. od 11:00  do 18:00. Rejestracja  z wyprzedzeniem pozwala na ominięcie kolejki do rejestracji w dniu badania; pacjent zgłasza się bezpośrednio na pobieralnię.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG JAMY BRZUSZNEJ

Dzień przed padaniem dieta lekkostrawna, nie wolno spożywać pokarmów smażonych, wzdymających, ciężkostrawnych oraz pić napojów gazowanych.

Zaleca się stosowanie Espumisanu lub Ulgixu w ilości 3×2 caps. (przy znacznej otyłości Espumisan można spożyć w ilości 3×4 caps.).

W dniu badania na czczo. Rano kolejna dawka Espumisanu lub Ulgixu.

Na badanie zaleca się zgłoszenie z pełnym pęcherzem. Jeśli badanie jest w godzinach późniejszych niż poranne do toalety można pójść 2 godziny przed badaniem i napić się od razu wody przegotowanej lub mineralnej niegazowanej w ilości 1/2 l.

Nie pić przed wejściem na badanie.

DOPPLER TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH - PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Dzień przed badaniem dieta lekkostrawna (przy znacznej otyłości należy spożyć Espumisan w ilości 3×4 caps.)

6 godzin przed badaniem nie należy spożywać żadnych pokarmów. Można pić napoje niegazowane.