Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 345248-2014 z dnia 2014-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Polkowice
Nazwa zamówienia: Przebudowa części budynku B Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. CENTRUM GERONTOLOGII I REHABILITACJI w ramach realizacji projektu: Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych...
Termin składania ofert: 2014-10-31

Polkowice: Przebudowa części budynku B Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. CENTRUM GERONTOLOGII I REHABILITACJI w ramach realizacji projektu: Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce, współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG
Numer ogłoszenia: 385612 - 2014; data zamieszczenia: 25.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 345248 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A., ul. K. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 746 08 00, faks 0-76 746 08 48.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność medyczną.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części budynku B Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. CENTRUM GERONTOLOGII I REHABILITACJI w ramach realizacji projektu: Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce, współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Nazwa zamówienia: Przebudowa części budynku B Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. CENTRUM GERONTOLOGII I REHABILITACJI w ramach realizacji projektu: Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niesamodzielnych przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce, współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje roboty budowlane objęte Decyzją nr 394.2013 z dnia 20.06.2013 r. (załącznik 4 do Rozdziału III SIWZ), w zakresie przebudowy części pomieszczeń w budynku B Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. pod potrzeby Centrum Gerontologii i Rehabilitacji, zlokalizowanych przy u. K. B. Kominka 7 w miejscowości Polkowice, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 73/4 i 104/4, obręb 1, jednostka ewidencyjna Polkowice - miasto. Zakres robót: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: ETAP I - WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO KOMPLETNEJ INSTALACJI SOLARNEJ POD POTRZEBY CWU W OKRESIE WIOSNA - JESIEŃ I ROZBUDOWA WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH G6, G6 prim, G5, G5 prim G10 do G25 oraz G ciąg komunikacyjny (korytarze) - DLA POLKOWICKIEGO CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH ZOZ S.A. PRZY UL. K.B. KOMINKA 7 W POLKOWICACH Zakres zamówienia obejmuje: 1) sporządzenie koncepcji rozwiązania technicznego i technologicznego 2) sporządzenie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego (5 egzemplarzy) dla kompletnej instalacji solarnej pod potrzeby CWU, oraz Wentylacji i Klimatyzacji. 3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 5) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień i pozwoleń, 6) wykonanie, w oparciu o sporządzone projekty i dokumenty, robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy (po ich akceptacji przez Zamawiającego), przy dostosowaniu się do cyklu realizacji robót przez Generalnego Wykonawcę, 7) przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do eksploatacji 8) prace towarzyszące i roboty tymczasowe, w tym: a) wykonanie dokumentacji powykonawczej, budowlanej i geodezyjnej, łącznie z naniesieniem zmian do zasobów mapowych, b) zlecenie nadzorów do właścicieli sieci uzbrojenia terenu, c) wykonanie badań powykonawczych (szczelności instalacji), d) przeszkolenie obsługi, e) roboty tymczasowe (zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych). Do projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenie, że dokumentacja techniczna jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. ETAP II - ROBOTY BUDOWLANE: Remont i przebudowa budynku B na podstawie opracowanej dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (z elementami projektu wykonawczego) CZĘŚCI BUDYNKU B POLKOWICKIEGO CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA P&P ART NOVA Sp. z o.o. Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Góra 1) wykonanie robót budowlano-montażowych, kompletnej instalacji solarnej pod potrzeby CWU, 2) wykonanie robót budowlano-montażowych, wentylacji z odzyskiem ciepła oraz klimatyzacji na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Rozdziału III SIWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy Projekt budowlany, Uzupełnienie projektu budowlanego - rysunki sieci teleinformatycznej, Projekt budowlany - wykonawczy remontu przykanalików, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocnicze przedmiary robót, pozwolenie na wykonanie robót budowlanych). UWAGA : 1. Zalecane jest zapoznanie się z obiektem przed złożeniem oferty. 2. Plac budowy należy ogrodzić, właściwie oznakować i zabezpieczyć. O wszelkich nie dających się uniknąć uciążliwościach związanych z przebudową, w szczególności ciężkim transporcie czy hałasie, należy informować Zamawiającego i użytkownika z wyprzedzeniem. Szkody powstałe w wyniku czynności związanych z budową Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie naprawić. 3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści wszelkiej dokumentacji budowlanej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. 4. Zamawiający dysponuje przedmiarami zakresu podstawowego robót, które załącza do SIWZ jako materiał pomocniczy. Przedmiary dla wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do wyceny kosztorysowej robót. Wynagrodzenie kosztorysowe należy określić na podstawie dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ, projektu umowy i wizji w terenie. Szczegóły opisu sposobu obliczenia ceny w punkcie 21 SIWZ. 5. W ramach zamówienia Wykonawca zapewni dokumentację powykonawczą dla wykonanego zakresu robót, określoną w Rozdziale III - opis przedmiotu zamówienia. Gwarancja: Zamawiający wymaga, aby na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił 36 miesięcznej pisemnej gwarancji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.21.52.21-2, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2620776,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ