Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 157534-2015 z dnia 2015-06-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Polkowice
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników przeznaczonych do wykonania oznaczeń morfologii, zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnych materiałów laboratoryjnych, materiałów medycznych...
Termin składania ofert: 2015-07-07

Polkowice: Zakup odczynników przeznaczonych do wykonania oznaczeń morfologii, zakup sprzętu jednorazowego użytku i drobnych materiałów laboratoryjnych, materiałów medycznych jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, etykiet z kodem kreskowym, pasków odczynnikowych do analizy moczu oraz odczynników CRP Ultra i CEA, w ramach realizacji projektu:Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim
Numer ogłoszenia: 245714 - 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157534 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A., ul. K. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 746 08 00, faks 0-76 746 08 48.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot leczniczy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność medyczną.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup odczynników przeznaczonych do wykonania oznaczeń morfologii, zakup sprzętu jednorazowego użytku i drobnych materiałów laboratoryjnych, materiałów medycznych jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, etykiet z kodem kreskowym, pasków odczynnikowych do analizy moczu oraz odczynników CRP Ultra i CEA, w ramach realizacji projektu:Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz sukcesywna dostawa odczynników przeznaczonych do wykonania oznaczeń morfologii, zakup i dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnych materiałów laboratoryjnych, materiałów medycznych jednorazowego użytku, środków do dezynfekcji, etykiet z kodem kreskowym, pasków odczynnikowych do analizy moczu oraz odczynników CRP Ultra i CEA: Część 1: Odczynniki; Część 2: Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne; Część 3: Materiały medyczne jednorazowego użytku; Część 4: Środki do dezynfekcji; Część 5: Etykiety z kodem kreskowym; Część 6: Paski odczynnikowe; Część 7: CRP Ultra; Część 8: CEA; w ramach realizacji projektu: Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz budżetu państwa oraz w ramach realizacji bieżącej działalności Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. Zamówienie zostało podzielne na 8 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.19.25.00-7, 33.14.00.00-3, 33.63.16.00-8, 30.19.97.61-2, 33.12.41.31-2, 33.69.65.00-0, 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Odczynniki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42927,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: Sprzęt jednorazowego użytku i drobne materiały laboratoryjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28862,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 6   

Nazwa: Paski odczynnikowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19395,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ